Treballant per a la inclusió de les persones amb discapacitat intel·lectual

Amb l’objectiu d’exercir la funció tutelar de les persones adultes amb discapacitat psíquica que estan incapacitades judicialment i que no tenen cap familiar o persona propera que pugui assumir la seva tutela, Aproscom ha constituït fa uns mesos la Fundació Tutelar Aproscom.

Fundació Tutelar

Els fins generals de la fundació tutelar, d’acord amb els seus Estatuts són:

  • Exercir la tutela i la curatela de persones amb discapacitat psíquica, residents a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
  • Administrar els béns de les persones tutelades.
  • Procurar la inclusió social de les persones tutelades.
  • Promoure la incapacitació legal de les persones amb discapacitat psíquica que no puguin governar-se per si mateixos i administrar els seus béns.
  • Vetllar pel compliment de tots els drets de les persones incapacitades i per la seva qualitat de vida, oferint-los els suports individualitzats que precisen i una atenció personal de qualitat.
  • Orientar i assessorar les persones que exerceixin funcions tutelars.

El Patronat de la fundació està format per 7 membres, 5 dels quals són també membres de la Junta Directiva d’Aproscom, entitat fundadora de la fundació tutelar.

La Fundació Tutelar està registrada en el Registre Únic de Fundacions de les Illes Balears amb el número 10000000308, amb data de 24 de maig de 2012.